Konkurs Poznań MotorShow 2013 Ford Polska

  
Sortuj wg daty:
rosnąco malejąco
Dzisiaj na Fanpage’u Ford Polska zostanie uruchomiony konkurs na najlepszy fanklub Forda w Polsce. Zgłoszenia będzie można nadsyłać poprzez specjalną aplikację. Proszę śledzić uważnie stronę i mobilizować szyki


Regulamin konkursu „7 Wspaniałych”
(dalej: „Regulamin” )
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „7 Wspaniałych” (dalej: „Konkurs” ) jest Mindshare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076677, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-22-25-250 (dalej: „Organizator” ).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 13 marca 2013 r. od godziny 12:00 do 28 marca 2013 r. do godziny 23:59 w aplikacji konkursowej (dalej: „Aplikacja” ) znajdującej się na fanpage’u Ford Polska (dalej: „Fanpage” ) w portalu społecznościowym Facebook.com (dalej: „Portal” ).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Portal.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2
Zasady udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie fankluby zarejestrowane jako stowarzyszenia (osoby prawne) wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: „Stowarzyszenia” )
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
§ 3
Zgłoszenie Stowarzyszenia do Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, Stowarzyszenie musi spełnić następujące warunki:
a. osoba, o której mowa w ust. 2 poniżej, musi posiadać swój profil na Portalu (jeżeli osoba ta nie posiada jeszcze profilu na Portalu, konieczna jest rejestracja na Portalu poprzez stronę główną pod adresem http://www.facebook.com),
b. osoba, o której mowa w ust. 2 poniżej, musi posiadać status fana Fanpage’u poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” ,
c. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.
2. Zgłoszenie Stowarzyszenia do Konkursu może zostać przesłane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Stowarzyszenia zgodnie z wpisem Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub osobę, której Stowarzyszenie udzieliło pełnomocnictwa. Zgłoszenie polega na wybraniu Stowarzyszenia z listy stowarzyszeń dostępnej w Aplikacji oraz przesłaniu zdjęcia wraz z opisem zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. Aplikacja umożliwia także zgłoszenie do Konkursu Stowarzyszenia nieuwzględnionego na liście, o której mowa powyżej.
3. Ponadto, osoba o której mowa w ust. 2 powyżej, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu.
4. Przez cały czas trwania Konkursu, Stowarzyszenia mogą, za pośrednictwem Aplikacji, przesyłać zdjęcia samochodów należących do członków danego Stowarzyszenia wraz z opisami. W imieniu Stowarzyszenia zdjęcia mogą być przesyłane przez osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Każde Stowarzyszenie może przesłać na Konkurs dowolną liczbę zdjęć.
§ 4
Zdjęcia i opisy
1. Zdjęcia, o których mowa w § 3 Regulaminu są dalej zwane łącznie „Zdjęciami”. Opisy, o których mowa w § 3 Regulaminu są dalej zwane łącznie „Opisami".
2. Zdjęcia nie mogą przedstawiać samochodów innej marki, niż Ford, ani zawierać znaków towarowych samochodów innych, niż Ford. Zdjęcia nie mogą przedstawiać wizerunków żadnych osób.
3. Zdjęcia i Opisy powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
4. Na Konkurs mogą być przesłane wyłącznie Zdjęcia, do których zgłoszenia Stowarzyszenie jest uprawnione, tj. Stowarzyszeniu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja z prawem udzielenia dalszej licencji, na warunkach określonych w ust. 5 poniżej
5. Stowarzyszenie udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zdjęcia w działalności marketingowej i reklamowej na rzecz Ford Polska sp. z o.o., na następujących warunkach:
a. pola eksploatacji: Internet, w tym publikacja w Aplikacji i Fanpage’u,
b. okres: 5 (słownie: pięć) lat;
c. terytorium: bez ograniczeń.
Na warunkach określonych powyżej, Organizator może udzielić Ford Polska sp. z o.o. dalszej licencji.
6. Członek, jeżeli zostało przesłane na Konkurs Zdjęcie, do którego przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencja, udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zdjęcia na warunkach określonych w ust. 5 powyżej.
§ 8
I etap Konkursu
1. Wszystkie Zdjęcia wraz z Opisami, zgłoszone na Konkurs, zostaną opublikowane w galerii w Aplikacji.
2. Użytkownicy Portalu, posiadający status fana Fanpage’u (poprzez kliknięcie w Portalu przycisku „Lubię to!” ), będą mogli głosować na Zdjęcia. Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos przez cały czas trwania Konkursu.
3. Głosy oddane z wykorzystaniem fikcyjnych kont na Portalu (w celu obejścia ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej) nie będą brane pod uwagę.
4. Stowarzyszenie, które zgłosiło Zdjęcie, na które oddano głos, otrzymuje jeden punkt.
5. Po zakończeniu Konkursu zostanie stworzony ranking, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych przez Stowarzyszenia, zgodnie z ust. 3 powyżej.
§ 9
II etap Konkursu
1. Stowarzyszenia, które zajmą 7 (słownie: siedem) pierwszych miejsc w rankingu, o którym mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu otrzymają możliwość zaprezentowania samochodu na ekspozycji Forda podczas targów MotorShow w Poznaniu, które odbędą się w dnia od 4 kwietnia 2013 r. do 7 kwietnia 2013 r. (dalej: „Targi” ), zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.
2. Podczas trwania targów MotorShow Organizator zapewnia zakwaterowanie (w tym: śniadania i obiadokolacje) w hotelu Mercure w Poznaniu dla dwóch osób z każdego spośród Stowarzyszeń wyłonionych na zasadach określonych w ust. 1 powyżej.
3. Stowarzyszenia zaprezentują samochody, których Zdjęcia otrzymały największą liczbę głosów podczas I Etapu Konkursu, spośród Zdjęć przesłanych na Konkurs przez dane Stowarzyszenie.
4. Osoby uczestniczące w Targach (odwiedzających ekspozycję Forda) będą mogły głosować na samochody prezentowane przez Stowarzyszenia. Głosowanie odbędzie się za pomocą kuponów przygotowanych przez Organizatora.
§ 10
Nagrody
1. Trzy Stowarzyszenia, których samochody prezentowane na Targach zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu, otrzymają największą liczbę głosów do dnia 6 kwietnia 2013 r. do godz. 19:00, otrzymają następujące nagrody:
a. I nagroda dla Stowarzyszenia, którego samochód prezentowany na Targach otrzymał największą liczbę głosów – nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
b. II nagroda dla Stowarzyszenia, którego samochód prezentowany na Targach otrzymał kolejną największą liczbę głosów – nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
c. III nagroda dla Stowarzyszenia, którego samochód prezentowany na Targach otrzymał kolejną największą – po zdobywcach I i II nagrody – liczbę głosów – nagroda pieniężna w wysokości i 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Nagroda dla Stowarzyszenia zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Stowarzyszenie do dnia 14 kwietnia 2013 r. Nagroda zostanie przelana w terminie 3 (słownie: trzech) tygodni od daty wskazania numeru rachunku Bankowego przez Stowarzyszenie. Nagroda dla Stowarzyszenia może zostać wykorzystana tylko na działalność statutową lub gospodarczą Stowarzyszenia. Zobowiązania podatkowe z tytułu otrzymania nagrody przez Stowarzyszenie, zostaną uregulowane przez Stowarzyszenie we własnym zakresie.
§ 11
Dane osobowe
1. Dane osobowe osoby zgłaszającej Stowarzyszenie do Konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. W celu przeprowadzenia Konkursu Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
§ 12
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Jaroslaw.Lojko@mindshareworld.com przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni po zakończeniu Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej.
3. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Aplikacji oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, a także 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Ponadto, Regulamin będzie dostępny na ekspozycji Forda na Targach.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.


[ wiadomość edytowana przez: Karolyna dnia 2013-03-13 11:55:06 ]
  
 
Jakby ktoś szukał aplikacji, to jeszcze jej nie ma. Problemy techniczne.
  
 
Konkurs został już uruchomiony na Fanpage’u Forda. Swoje zdjęcia dodało kilku członkowów Mustang Klub Polska. Mam potwierdzenie ze strony innych fanklubów, że wkrótce dodadzą swoje zdjęcia.
  
 
link do aplikacji
  
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 13 marca 2013 r. od godziny 12:00 do 28 marca 2013

trzeba się sprężać[ wiadomość edytowana przez: JmB dnia 2013-03-15 13:13:13 ]
  
 
wystawiajcie cacka bo szkoda czasu, punkty cza zbierać
  
 
wystawilbym, ale nie mam co pokazac.

-----------------
FEFK #2497

Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
  
 
Preto, daj nowy wątek z autami na które będziemy głosować.
  
 
A kto ma te zdjęcia wstawiać? Ludzie czy Stowarzyszenie? Ile Stowarzyszenie może wystawić samochodów? Dajcie jakieś konkrety.
  
 
ja to zrozumiałem że wstaawiamy auta tu na forum a później na FB
  
 
1 wchodzimy na fb
2 wybieramy fanklub Ford Escort FanKlub Polska
3 wrzucamy zdjęcie swojego Escorta

każdy głos na obojętnie jakiego naszego Escorta to pkt dla Fanklubu, a ten Escort który bedzie miał największą ilość głosów pojedzie wrazie awansu do Poznania.
Narazie nie ma tam naszego fanklubu bo nikt nie wrzucił foty. Kto bedzie pierwszy niech go nazwie w/g naszej nazwy i zaczynamy.
  
 
Ok, chyba uruchomiłem machinę

EDIT:
No i chyba jednak nie: "Przepraszamy, ale nastąpił błąd.
Spróbuj ponownie później."
Tyle się naprodukowałem i error

[ wiadomość edytowana przez: Hex dnia 2013-03-15 23:55:11 ]
  
 
Cytat:
2013-03-15 21:39:44, Praethorians pisze:
1 wchodzimy na fb 2 wybieramy fanklub Ford Escort FanKlub Polska 3 wrzucamy zdjęcie swojego Escorta każdy głos na obojętnie jakiego naszego Escorta to pkt dla Fanklubu, a ten Escort który bedzie miał największą ilość głosów pojedzie wrazie awansu do Poznania. Narazie nie ma tam naszego fanklubu bo nikt nie wrzucił foty. Kto bedzie pierwszy niech go nazwie w/g naszej nazwy i zaczynamy.escort zgloszony, fota wrzucona, fanklub dodany... czekam na akceptacje administracji... ma byc w ciagu 24h
  
 
fajnie panowie, zgłaszajcie.
  
 
Cytat:
2013-03-16 00:45:13, srvrserver pisze:
escort zgloszony, fota wrzucona, fanklub dodany... czekam na akceptacje administracji... ma byc w ciagu 24hno i super!
  
 
Marecki ,wrzucaj swojego, to samo clipper,przeciez to samochody roku 2012
  
 
nie ma co czekać, potem bedzie gonienie z punktami
  
 
wg mnie powinniśmy wybrać 3-5 aut i je wstawić.Jak będzie 10zgłoszeń to i głosy się bardziej rozejdą....
  
 
głosy rozejdą sie napewno po autach ale każdy głos to pkt dla klubu
  
 
Mustangi klepią punkty a nas nie ma, wysłałem maila do nich o sprawdzenie i odpalenie klubu