Nazwa klubu: Lada Klub Polska
 Adres strony klubowej: https://ladaklubpolska.cba.pl/
   rejestracja użytkownika ...
   Aby zgłosić swoją kandydaturę do klubu Lada Klub Polska należy dokonać rejestracji użytkownika w serwisie oraz wysłać swoje zgłoszenie przy pomocy formularza poniżej. Jako, że forum dyskusyjne oraz funkcje klubowe zostały udostępnione przez serwis MotoNews.pl istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu i pozostaje Ci się tylko zalogować oraz wysłać zgłoszenie używając formularza. Jeśli nie, możesz zarejestrować się w tej chwili klikając tutaj:

   regulamin klubu ...
pkt. I
KLUB
Łada Klub Polska (zwanej dalej LKP) jest organizacją koleżeńską, zrzeszającą miłośników i użytkowników samochodów marki ŁADA. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z odbudową, renowacją, eksploatacją i tuniningiem pojazdów VAZ LADA, popularyzacja tejże marki oraz organizowanie spotkań i imprez związanych z tymi zagadnieniami

pkt. II
STATUSY
Członkiem LKP może zostać każda osoba mająca chęć do zaangażowania się w w/w cele. Wyróżniamy następujące rodzaje członkostwa:

*Klubowicz*= osoba posiadająca samochód marki Łada, która spełniła poniższe kryteria:

1) Opłata składki członkowskiej
oraz
2) Udział w Zlocie Ogólnopolskim zwanym inaczej krajowym
lub
3) Udział w 2 Spotach Regionalnych
lub
4) Udział w trzech spotkaniach lokalnych
lub
5) Pomoc w tworzeniu strony klubowej (napisanie artykułu lub relacji z Ładą w roli głównej.)
lub
6) Inny rodzaj działalności klubowej, który w szczególnych przypadkach może zastąpić powyższe (podlega ocenie Rady LKP)

*Sympatyk*= osoba nieposiadająca/posiadająca samochód marki łada, biorąca udział w życiu klubu (forum itd), niepłacąca składek członkowskich

*Przyjaciel*= osoba blisko związana z LKP (były klubowicz), nie posiadająca samochodu marki łada, biorąca aktywny udział w życiu klubu, płacąca składki członkowskie.

*Kandydat*= osoba deklarująca chęć zostania klubowiczem do czasu spełnienia warunków przyjęcia.

*Honorowy Klubowicz*= status przyznawany przez Radę osobom o szczególnym znaczeniu dla klubu

pkt. III
OBOWIĄZKI
Każdy członek Klubu zobowiązany jest do:
-przestrzegania regulaminu Klubu.
-przestrzegania regulaminu Forum
-respektowania postanowień Rady LKP
-dbania o dobre imię Klubu

Klubowicze i Przyjaciele dodatkowo zobligowani są do:
-uczestnictwa w życiu Klubu poprzez udział w zlotach krajowych, spotach regionalnych oraz w miarę możliwości aktywności na forum klubowym.
-opłacania składek członkowskich.

Wysokość składki, a także pozostałe kwestie jej dotyczące będą uchwalone przez Radę Klubu w drodze ankiety.

Brak aktywności przez pół roku skutkuje obniżeniem statusu klubowego lub skreśleniem z listy klubowej.
Brak aktywności nie skutkuje negatywnie w przypadku powiadomienia Rady o powodach zaistaniałej sytuacji. (wyjazd, rejs itp)

pkt. IV
PRAWA
Każdy czlonek Klubu ma prawo:
-dostępu do materiałów zawartych na stronie klubowej i forum.
-udziału w imprezach organizowanych przez LKP
-Klubowicze i Przyjaciele dodatkowo mają prawo do współdecydowania o Klubie poprzez udział w wyborach do Rady klubu oraz ankietach dotyczących spraw klubowych.
-dostępu do strefy klubowej na stronie WWW i Forum.
-dostępu do materiałów umieszczonych na klubowym serwerze FTP
-do posługiwania się adresem mailowym w domenie ladaklub.pl
-do korzystania ze zniżek wynegocjowanych przez Klub


pkt. V
WŁADZE KLUBU
Działaniami Klubu zajmuje się 5 osobowa RADA wybierana na dwuletnią kadencję poprzez Klubowiczów i Przyjaciół spośród Klubowiczów. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
W przypadku decyzji pociągających za sobą skutki finansowe Rada rozpisuje ankietę na forum klubowym LKP.
W przypadku odejścia z Rady któregoś z jej członków rozpisywane są wybory uzupełniające.
W przypadku niezadowolenia członków klubu z prac i działań Rady lub któregoś z jej członków, istnieje możliwość odwołania całej Rady lub jej członka po zgłoszeniu takiej chęci przez 5 Klubowiczów, poprzez ankietę, w której wolę odwołania wyrazi 65% biorących w niej udział klubowiczów i przyjaciół przy frekfencji minimum 50% uprawnionych.

pkt. VI
WYBORY I ANKIETY
Wybory do władz Klubu:
- prowadzone są na internetowym forum klubowym LKP spośród Klubowiczów, którzy sami zgłosili chęć kandydowania i trwają 14 dni. Członkami Rady zostają Klubowicze, którzy otrzymali największą ilość głosów.

Ankiety:
-Rada ogłasza ankiety pośród członków klubu, w celu poznania opinii na istotne dla klubu zagadnienia. Ich wyniki mają charakter doradczy i mają pomóc Radzie w podejmowaniu decyzji.

Ankiety finansowe:
-Rada ogłasza ankietę finansową pośród Klubowiczów i Przyjaciół w przypadku konieczności podjęcia istotnych decyzji związanych z finansowaniem klubu. Wyniki ankiety są dla Rady wiążące, o ile udzial w niej weźmie minimum 50% uprawnionych.

Ankiety regulaminowe:
-Rada ogłasza ankietę dotyczącą zmian w regulaminie klubu na wniosek swój lub conajmniej dziesięciu Klubowiczów. Wyniki ankiety są wiążące, o ile wniosek uzyska 65% poparcie przy udziale minimum 60% uprawionych

Ankiety prowadzone są na klubowym forum internetowym LKP i trwają 14 dni.

pkt. VII
SKŁADKI KLUBOWE
Klubowicze i Przyjaciele zobowiązani są do opłacenia składki w dwóch ratach, do końca stycznia i do końca lipca, chyba, że Rada zadecyduje inaczej
Od dnia publikacji regulaminu składka wynosi 40 zł za cały rok (w dwóch ratach, 20 zł każda)
Nowoprzyjęty klubowicz płaci składkę w wysokości 5pln/ miesiąc (nie większą niz 20pln) począwszy od daty przyjęcia aż do kolejnego półrocza W nowym półroczu obowiązują go już przepisy dotyczące Klubowiczów i Przyjaciół.
Wysokość składki może ulec zmianie zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. VI
Składka w całości przeznaczona jest wyłącznie na cele związane z działalnoscią klubu.

Niezapłacenie składki w terminie będzie skutkowało odebraniem statusu Klubowicza lub Przyjaciela, chyba że Rada postanowi inaczej.

pkt. VIII
WYRÓŻNIENIA I NAGANY
Za wkład w działalność Klubu, organizację zlotów i innych imprez członek klubu może zostać uhonorowany poprzez wyróżnienie wręczone na zlocie krajowym z zaznaczeniem w profilu użytkownika.
Za nieprzestrzeganie Regulaminu LKP, Regulaminu Forum Klubu, łamanie ogólnoprzyjętych zasad etycznych i moralnych, wykorzystywanie faktu przynależności klubowej w sposów niezgodny z prawem, Rada może udzielić nagany ogłoszonej na Forum LKP lub podjąc decyzję o usunięciu z Klubu.
   wysyłanie zgłoszenia ...
Uzasadnij swoją chęć przystapienia do naszego klubu
lub przekaż wiadomość osobie weryfikującej zgłoszenia: