MotoNews.pl

Darowizna pojazdu. Jak spisać umowę darowizny?

12 listopada 2015

| następny »
Umowa darowizny samochodu

Nie każdy uczynek musi wiązać się z kompensatą finansową. Jeśli masz gest i chcesz sprezentować komuś auto, ale nie zamierzasz angażować w to notariusza, dowiedz się jak sporządzić odpowiednią umowę darowizny samochodu.

Przekazanie ruchomości członkowi rodziny czy też komuś obcemu (np. na rzecz fundacji) nie musi koniecznie odbywać się z udziałem notariusza. Sporządzona przez darczyńcę i obdarowanego umowa darowizny uprawomocni się w momencie przekazania samochodu.

Darczyńca i obdarowany – strony umowy

Stronami, których dane powinny znaleźć się na umowie darowizny samochodu, są darczyńca i obdarowany, czyli osoba która decyduje się na oddanie ruchomości oraz osoba przyjmująca darowiznę. Podobnie jak w przypadku umowy sprzedaży auta, na umowie oprócz imienia i nazwiska, muszą znaleźć się także inne dane, w zależności od prowadzonej przez strony działalności. W przypadku osób fizycznych wystarczy PESEL oraz numer dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będzie to dodatkowo nazwa firmy, jej siedziba oraz numer wpisu w CEIDG. Dla osób prawnych (spółek): nazwa i siedziba osoby prawnej, informacja o organie prowadzącym rejestr osoby prawnej oraz numer wpisu, wysokość kapitału zakładowego oraz informację czy jest on pokryty w całości czy w części (w przypadku spółek akcyjnych i spółek z o.o.), NIP, REGON oraz informacja o osobach reprezentujące spółkę (podpisujących umowę).

Przedmiot umowy i jego wartość

W umowie darowizny samochodu powinny znaleźć się następujące specyfikacje, dotyczące przekazywanej ruchomości:

  • Marka i model auta
  • Numer rejestracyjny
  • Rocznik
  • Przebieg
  • Numer nadwozia VIN
  • Informacja o dodatkach (komplet kluczy, opony lub karta pojazdu)
  • Informacja o stanie technicznym
  • Informacja czy auto nie stanowi przedmiotu praw osób trzecich i czy nie jest obciążone długami

Z przyjęciem auta przez obdarowanego wiąże się obowiązek zapłaty podatku od darowizny, dlatego ważne jest, żeby w umowie znalazła się rzetelnie wyceniona wartość pojazdu. W przypadku gdy zostanie ona zaniżona, Urząd Skarbowy może zlecić wycenę auta i obciążyć obdarowanego dodatkowymi opłatami (jeśli biegły stwierdzi, że wartość auta różni się o więcej niż 33% od tej podanej w umowie). Szacując wartość samochodu, warto zapoznać się  z internetowymi ofertami  dotyczącymi sprzedaży podobnych modeli.

Podatek od darowizny

W ciągu miesiąca od otrzymania darowizny należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Do formularza (SD-3) obdarowany powinien dołączyć kopię umowy darowizny oraz inne dokumenty, które mogą wpłynąć na podstawę opodatkowania. Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od momentu, w którym US ustali wysokość należności.

Obowiązek opłacenia podatku nałożony jest na tych, którzy otrzymali darowiznę o wartości wyższej niż kwota wolna od podatku, regulowana Ustawą o podatku od spadków i darowizn. Kwota wolna od podatku zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Na przykład w pierwszej grupie podatkowej, do której należy najbliższa rodzina (małżonek, rodzice, rodzeństwo itd.) kwota wolna od podatku wynosi 9 637 zł.

Rejestracja i ubezpieczenie OC podarowanego auta

Pierwszą czynnością, jaką musi wykonać obdarowany, jest przerejestrowanie auta w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania nowego właściciela. Dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji to umowa darowizny samochodu, dowód rejestracyjny, dowód uiszczenia opłaty oraz karta pojazdu.

W przypadku sprzedaży samochodu dotychczasowy właściciel powinien zgłosić zmianę własności auta do swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od przeniesienia własności. Taki sam obowiązek ciąży na obdarowującym. Ubezpieczenie OC automatycznie przechodzi na rzecz obdarowanego. Może on wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową, u innego ubezpieczyciela. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z ewentualną rekalkulacją składki (na przykład jeśli nie posiada tych samych zniżek co poprzedni właściciel).

Uwaga! Pamiętaj, że w umowie darowizny samochodu powinien znaleźć się zapis o wydaniu przedmiotu darowizny, potwierdzony przez obie strony. Jeśli auto ma więcej niż jednego właściciela, podpisy powinni złożyć wszyscy współwłaściciele. Umowa nabierze mocy prawnej z chwilą przekazania przedmiotu darowizny.

Zdjęcia: Photodune Źródło: Ewa Niepytalska, porównywarka OC AC mfind.pl