MotoNews.pl

Ubezpieczenie OC – podstawowe informacje o zakresie ochrony w polisie OC. Co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

27 maja 2024

« poprzedni |
ubezpieczenieoc-podstawoweinformacjeozakresieochrony

Niezależnie od tego, czy masz samochód, motocykl czy inny pojazd mechaniczny, jaka to marka i model czy rocznik oraz jak często z niego korzystasz, musisz go ubezpieczyć w ramach polisy OC. To Twój obowiązek wynikający z przepisów. Dowiedz się, jaki zakres ochrony obowiązuje w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Czym jest ubezpieczenie OC pojazdu?

Ubezpieczenia komunikacyjne są adresowane do właścicieli różnych pojazdów, a w tym do właścicieli i współwłaścicieli aut osobowych. Podstawowym, obowiązkowym ubezpieczeniem z tej kategorii jest OC samochodu.

Obowiązek posiadania polisy OC wynika bezpośrednio z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 roku. Artykuł 23 tej ustawy stanowi, że każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC.

Kogo chroni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

OC samochodu jest ubezpieczeniem, które chroni posiadacza pojazdu przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu. W przypadku gdy z Twojej winy wydarzy się wypadek czy kolizja, a przy tym znajdą się osoby poszkodowane, które doznają szkód majątkowych bądź urazów, to nie musisz im wypłacić odszkodowania z własnej kieszeni. Obowiązek ten przejmie firma ubezpieczeniowa, w której masz polisę OC.

Co obejmuje ubezpieczenie OC – jakich szkód dotyczy?

We wspominanej już ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych ustawodawca określił, że OC samochodu obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Dodatkowo będą to szkody osobowe lub majątkowe, które mogły powstać m.in. w czasie wysiadania i wsiadania do pojazdu albo jego rozładowywania. Szeroką kategorią tego rodzaju szkód, które pokryje OC pojazdu, są zdarzenia parkingowe – zarysowania, uszkodzenia, wgniecenia spowodowane na przykład przez otwieranie drzwi pojazdu i uderzenie nimi w samochód stojący obok.

Jakie są sumy gwarancyjne w polisie OC?

Zgodnie z ustawą dla ubezpieczenia OC zawsze obowiązują te same minimalne sumy gwarancyjne:

  • W przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę osób poszkodowanych.
  • W przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie auta?

Zakres ubezpieczenia OC obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe. Są jednak i takie sytuacje, w których OC nie pokryje szkody. Ubezpieczenie to nie obejmuje:

  • Szkód, które polegają na zniszczeniu czy uszkodzeniu lub utracie mienia należącego do właściciela ubezpieczonego pojazdu.
  • Szkód w odpłatnie przewożonych ładunkach, bagażu czy przesyłkach.
  • Zanieczyszczenia lub skażenia środowiska – jeśli w wyniku kolizji lub wypadku dojdzie do skażenia czy zanieczyszczenia środowiska, koszty likwidacji szkód pokryć musi sprawca zdarzenia, a nie ubezpieczyciel.
  • Utraty gotówki, papierów wartościowych i innych dokumentów.

Zatem ubezpieczenie OC komunikacyjne nie zawsze pokryje koszty szkód.